Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ЗАЙМЕННИК

Займенник — самостійна частина мови, яка вказує на предмети, озна­ки або кількість, але не називає їх. Займенники співвідносяться з певними іменниками, прикметниками, числівниками, тому, подібно до цих частин мови, відповідають на питання: хто? що? який? чий? котрий? скільки?.

Розряди займенників за значенням

Розряд Приклади
Особові  я, ми — 1 ос, ти, ви — 2 ос, він, вона, воно, вони — 3 ос
Зворотний себе
Присвійні мій, твій, свій, наш, ваш, його, її, їх, їхній
Вказівнв той, цей, такий, стільки
Питальні (містять питання про предмет, ознаку, кількість) хто? що? який? чий? котрий? скільки?
Відносні (приєднують підрядну частину складнопідрядного речення до головного) хто, що, який, чий, котрий, скільки
Означальні весь (увесь), всякий (всяк), кожний (кожен), жодний (жо­ден ), інший, сам, самий
Неозначені (творяться від відносних за допомогою часток) дехто, абиякий, казна-чий, котрийсь, скільки-небудь
Заперечні (творяться від відносних за допомогою частки ні) ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Морфологічні ознаки. Усі займенники змінюються за відмінками, а співвідносні з прикметниками можуть мати ознаки роду й числа.

Синтаксична роль. У реченні займенники виступають тими самими членами речення, що й іменники, прикметники, числівники, з якими во­ни співвідносяться: Так ніхто не кохав. Незнаний нам початок і кінець. Моя любов чолом сягала неба.

Зауважте! Слово що може виступати в складнопідрядному реченні в ролі займенника (як сполучне слово) і в ролі сполучника. Займенник що в реченні відповідає на питання, виконує синтаксичну роль і може бу­ти замінений на займенник який або інше повнозначне слово. Сполучник що не відповідає на питання, не є членом речення і не може бути заміне­ний на повнозначне слово.

Правопис займенників

Разом Пишемо неозначені займенники, утво­рені за допомогою часток аби-, де-, -сь, та заперечні займенники з часткою ні абичий, дехто, когось, ніхто
Окремо Якщо між займенником і часткою сто­їть прийменник ні в чому, де з ким, будь у що
Через дефіс Пишемо неозначені займенники, утво­рені за допомогою часток казна-, бозна-, хтозна-, будь-, -небудь казна-хто, хтозна-який, будь-що, чий-небудь

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів